VC Prahy 8 dne 29. 5. 2011

VC Prahy 8 dne 29. 5. 2011